Administracinės paslaugos aprašas

2013-01-16

 

Pavadinimas 
 Aprašymo turinys
Administracinės paslaugos pavadinimas
Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, pratęsimo po tikslinių išmokų sustabdymo, administravimas.
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Asmuo, kuriam buvo sustabdytas tikslinės išmokos mokėjimas, siekiantis, kad sustabdytos tikslinės išmokos mokėjimas būtų pratęstas, privalo Valstybiniam studijų fondui (toliau - Fondas) pateikti laisvos formos prašymą pratęsti tikslinės išmokos mokėjimą ir dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, patvirtinančias aplinkybių, dėl kurių buvo sustabdytas tikslinės išmokos mokėjimas, išnykimą.
Prašymas ir dokumentai gali būti teikiami tiesiogiai atvykus į Fondą adresu: Goštauto g. 12 - 407, 01108 Vilnius arba siunčiami paštu. Pranešimą ir nurodytus dokumentus Fondui gali pateikti ir asmens, siekiančio, kad tikslinės išmokos būtų pratęstos po sustabdymo, įgaliotas asmuo ar aukštoji mokykla, kurioje asmuo studijuoja. Kai prašymą ir dokumentus Fondui teikia asmens, siekiančio, kad sustabdytos tikslinės išmokos mokėjimas būtų pratęstas, įgaliotas asmuo, kartu pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (Žin., 2006, Nr. 93-3655; 2009, Nr. 117-5021; 2011, Nr. 92-4380), 51 punktas
Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2011 m. rugsėjo 12 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1666 (Žin., 2011, Nr. 114-5372)
Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatai, patvirtinti 2012 m. balandžio 16 d. Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymu Nr. V1-29 (Žin., 2012, Nr. 46-2274)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kreipdamasis į Fondą dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems pratęsimo po sustabdymo, asmuo privalo pateikti Fondui:
  1. laisvos formos prašymą pratęsti tikslinės išmokos mokėjimą;
  2. dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, patvirtinančias aplinkybių, dėl kurių buvo sustabdytas tikslinės išmokos mokėjimas, išnykimą.
Prašymą ir aukščiau nurodytus dokumentus Fondui teikia asmuo, siekiantis tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštojoje mokykloje, pratęsimo po sustabdymo, jo įgaliotas asmuo arba aukštoji mokykla, kurios studentas studijuoja. Jei prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo, kartu pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis administratorius)
Fondo prašymu, aukštoji mokykla pateikia Fondui informaciją, susijusią su prašyme nurodyto asmens studijų duomenimis: akademinių skolų ar nuobaudų įgijimą ir panaikinimą, studentui teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą darbingumo ar neįgalumo lygį; pakartotinas studento studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje, studijas užsienyje pagal aukštosios mokyklos studentų mainų programą ar dalines studijas užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.
Administracinės paslaugos teikėjas
Projekto specialistė finansinės pagalbos priemonės administravimui Viktorija Vigelienė, tel. (8 5)  264 7153, viktorija.vigeliene [eta] vsf.lt
Administracinės paslaugos vadovas
Projekto vadovė Ilona Jacob, tel. (8 5)  263 9155, ilona.jacob [eta] vsf.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Tikslinė išmokos mokėjimas pratęsiamas nuo kito mėnesio, kai Fondas gauna prašymą ir dokumentus.

Palikti komentarą