Švietimo pagalbos specialistų mokymai

2013-10-30

 

Šie mokymai yra skirti projekto partnerių - aukštųjų mokyklų - švietimo pagalbos specialistams/darbuotojams (įskaitant mentorius), kurie dirba arba yra mokomi dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais studentais. Mokymo programos apimtis - 6 moduliai (2 kreditai - 54 akademinės valandos). Į pirmo srauto mokymus kiekvienas projekto partneris siunčia po 2 savo darbuotojus - iš viso 72 asmenis. Antro srauto mokymuose dalyvauja 42 aukštųjų mokyklų darbuotojai. Mokymai vyksta trijose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
 

Programos aprašymas:
 

Modulis

Modulio temos

I. Lygių galimybių principo samprata. bendravimo heterogeniškoje grupėje psichologiniai ir etiniai pagrindai

* Neįgalumo samprata, teisinis lygių galimybių principo įgyvendinimo reglamentas Lietuvoje ir Europoje

* Asmens vertės ir savivertės raiška bendruomenėje

* Tarpasmeninių santykių formavimo heterogeniškoje grupėje pagrindai

* Tinkamo bendravimo su specialius poreikius turinčiuoju pagrindai

* Neįgalumo priėmimo problema Lietuvos kultūroje

* Neįgalumas meno ir publicistikos kūriniuose

II. Specialiųjų poreikių priežastys ir pobūdis

* Sensoriniai sutrikimai (regos, klausos) ir specialiųjų poreikių pobūdis

* Judėjimo sutrikimai ir specialiųjų poreikių pobūdis

* Skaitymo ir rašymo sutrikimai ir specialiųjų poreikių pobūdis

* Kalbos ir komunikacijos sutrikimai ir specialiųjų poreikių pobūdis

* Asmens, turinčio neįgalumą, specialiųjų poreikių charakteristikos parengimas

III. Techninės pagalbos priemonės ir alternatyvios mokymosi priemonės

* Regos sutrikimą turinčių asmenų rašymo ir skaitymo priemonės, techninės pagalbos priemonės ir jų taikymas

* Klausos sutrikimą turinčių asmenų naudojamos komunikacijos ir abilitacijos priemonės

* Judėjimo ir kalbos sutrikimus turintiems asmenims skirtos techninės pagalbos priemonės ir jų naudojimas

* Techninės pagalbos ir alternatyvių mokymo priemonių naudojimo ypatumai

* Studijų prieinamumo didinimo praktiniai sprendimai

IV. Studijų proceso, ugdymo turinio individualizavimas specialiųjų poreikių turintiems aukštųjų mokyklų studentams

* Švietimo pagalbos samprata ir vaidmuo neįgalumą turinčio asmens švietimo prieinamumui didinti

* Ugdymo turinio pritaikymo principai

* Ugdymo proceso organizavimo heterogeniškoje grupėje principai

* Specialiųjų poreikių ir ugdymo individualizavimo dermė

* Užsienio universitetų patirties švietimo prieinamumo didinimo neįgaliems studentams analizė

V. Užduočių, atsiskaitymo formų ir pasiekimų vertinimo (įskaitų, egzaminų) būdų pritaikymas, atsižvelgiant į specialiųjų poreikių pobūdį

* Neįgalumą turinčio asmens savirealizacijos, vertinimo, įsivertinimo ir motyvacijos problema

* Neįgalumą turinčių asmenų pasiekimų vertinimo teisinis reglamentavimas Lietuvoje

* Pasiekimų vertinimo metodų pritaikymas prie asmens specialiųjų poreikių

* Pasiekimų vertinimo problema aukštojoje mokykloje

* Literatūros analizė

VI. Neįgalaus studento socialinių, abilitacijos, komunikacijos poreikių pobūdis ir tenkinimo galimybės

* Studento, turinčio regos sutrikimą, savarankiško gyvenimo ypatumai

* Studento, turinčio klausos sutrikimą, savarankiško gyvenimo ypatumai

* Studento, turinčio judėjimo sutrikimą, savarankiško gyvenimo ypatumai

* Neįgalaus asmens studijų patirtis

 
Mokymus veda:

  • dr. Alvyra Galkienė - socialinių mokslų (edukologijos srities) daktarė. Eina docentės pareigas edukologijos katedroje, Ugdymo mokslų fakultete, Lietuvos edukologijos universitete. Mokslinių interesų sritis: specialioji pedagogika;
  • dr. Ingrida Gabrialavičiūtė - socialinių mokslų srities, psichologijos krypties daktarė, Mykolo Romerio universiteto lektorė. Turi ilgametę darbo patirtį su regos sutrikimus turinčiais vaikais. Mokslinio intereso sritis: specialius poreikius turinčių vaikų intelektiniai gebėjimai.