Klausimai - atsakymai

 • Kas gali gauti tikslinę išmoką?

  Tikslines išmokas turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai su negalia, atitinkantys šiuos reikalavimus: 1. yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje; 2. turi teisės aktų tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; 3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja: 3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą; 3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą; 3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą; 3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje); 4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

 • Kokio dydžio yra tikslinė išmoka?

  520 Lt per mėnesį.

 • Kuriam laikotarpiui skiriamos tikslinės išmokos?

  Tikslinės išmokos, kai studentas prašymą aukštajai mokyklai pateikia semestro pradžioje, yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį). Jei studentas prašymą skirti tikslinę išmoką pateikia praleidęs aukštosios mokyklos nustatytą terminą, tikslinė išmoka skiriama ne nuo semestro pradžios, o nuo to mėnesio, kada aukštoji mokykla Papildomą sąrašą pateikia Valstybiniam studijų fondui.

 • Jeigu praėjusį semestrą man buvo skirta tikslinė išmoka, ir duomenys prašyme nuo to laiko nesikeitė, ar turiu pateikti naują prašymą tikslinei išmokai gauti kitą semestrą?

  Kadangi tikslinės išmokos skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį), prašymus būtina pateikti kiekvieną semestrą. Semestro pradžioje per aukštosios mokyklos nustatytą terminą nepateikus prašymo, tą padaryti galima ir vėliau. Tokiu atveju tikslinė išmoka bus paskirta ne nuo semestro pradžios. Aukštosios mokyklos papildomus studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoka, sąrašus fondui turi pateikti iki mėnesio 15 dienos. Studentui, kuris semestro pradžioje nepateikė prašymo, tikslinė išmoka yra skiriama nuo to mėnesio, kai buvo gautas papildomas sąrašas.

 • Kokius dokumentus reikia pateikti tikslinei išmokai gauti?

  Norėdami gauti tikslinę išmoką, studentai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti: • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; • neįgaliojo pažymėjimą; • Fondo direktoriaus patvirtintos formos motyvuotą prašymą tikslinei išmokai gauti

 • Kada išmokamos tikslinės išmokos?

  Tikslinę išmoką kiekvieną mėnesį iki 27 dienos Fondas perveda į studento prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.

 • Kaip sužinosiu, kad man yra skirta tikslinė išmoka?

  Apie studentui skirtą tikslinę išmoką pranešame studento prašyme tikslinei išmokai gauti nurodytu el. paštu.

 • Ar galiu tiksline išmoką panaudoti pvz sumokėti už mokslus, nes studijuoju valstybės nefinansuojamoje vietoje?

  Tikslinė išmoka turėtų būti naudojama padengti papildomoms studijų išlaidoms, atsirandančioms dėl Jūsų negalios. Studijavimas valstybės nefinansuojamoje vietoje paprastai nėra laikomas pakankamu pagrindu tikslinei išmokai gauti (jis labiau susijęs su žmogaus intelektiniais gebėjimais ir įdėtu darbu, negu su sveikatos būsena). Tikslinę išmoką turėtumėte naudoti prekių ir/ar paslaugų įsigijimui, kurių Jums reikia dėl Jūsų sveikatos būklės ir todėl, kad studijuojate.

 • Ar studentas, paliktas kartoti kurso gali gauti tikslinę išmoką?

  Kurso kartojimas yra vertinamas kaip aukštosios mokyklos skirta nuobauda. Kursą kartojančiam studentui negali būti skiriama tikslinė išmoka, nes jis neatitinka Finansinės pagalbos priemonių aprašo 3.3 punkte nustatyto kriterijaus.

 • Jeigu nutraukiau vienas studijas ir įstojau mokytis į kitą programą, ar galiu gauti tikslinę išmoką?

  Studentas su negalia, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos ir vėl pradėjęs studijuoti, negali gauti tikslinės išmokos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos. Pvz: jeigu Jūs baigėte vieną kursą ir nutraukėte studijas, tai pradėjęs naujas studijas pirmame kurse tikslinės išmokos gauti negalėtumėte.